Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

Lista Dokumentów :

Pozostałe ustawy i rozporządzenia

2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegopdf
2016-04-12Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychpdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężnepdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcypdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcówpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniapdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościąpdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.pdf
2016-04-12Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.pdf
2016-04-12USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnympdf
2016-04-12USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegopdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnegopdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeńpdf
2016-04-12OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeńpdf
2015-04-29ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcypdf
2015-04-29Rozporządzenie Ministra Administracji i C yfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączonypdf
2011-10-11Za jakie wykroczenia grozi mandat na drodze osiedlowejpdf
2009-11-21Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail