Straż Miejska Opole : Ogłoszeniae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Tablica Ogłoszeń

 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego
miasta Opola
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 23.04.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) opisany został w załączniku  nr 1 do formularza ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

 • termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy
 • okres gwarancji: 36 miesięcy 
 • warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Przebudowa pomieszczeń posterunku
Straży Miejskiej w Opolu
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 23.04.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa pomieszczeń posterunku Straży Miejskiej w Opolu, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót
 • Roboty elektryczne zgodnie z przedmiarem robót
 • Roboty sanitarne zgodnie z przedmiarem robót
 • Demontaż i utylizacja istniejącej centrali i kanałów wentylacyjnych, montaż 2 szt. klimatyzatorów wewnętrznych + zewnętrznych zgodnie z ustaleniami Zamawiającego
 • Naprawa rolety okiennej zgodnie z ustaleniami Zamawiającego
 • Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności
 • Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 700 do 1800
 • Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Termin wykonania zamówienia: max. 60 dni
Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2018 do godz.10,00, w jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres zamawiającego tj. Opole, ul. Władysława Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług pocztowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
- poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 09.04.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych wymienionych opłacanych przez Zamawiającego bezgotówkowo z dołu po okresie rozliczeniowym.

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2018.r. do godz. 12.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres Zamawiającego tj. ul. Władysława Reymonta 47 B, 45-072 Opole
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa energii elektrycznej
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 06.02.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220  z późniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Naprawy samochodów służbowych
Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 10.01.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno – elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu przez autoryzowany serwis w następującym zakresie niżej wymienionych usług:

 1. Zakres napraw mechanicznych obejmuje:
  - naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych
  - naprawa mechanizmów jezdnych pojazdów
  - remont i naprawa silników oraz skrzyni biegów
  - wymiana oleju (silnik, skrzynia biegów)
  - naprawa układów hamulcowych
  - naprawa i remont układów napędowych
  - naprawa i remont układu wydechowego
  - inne naprawy wynikłe  w czasie eksploatacji pojazdów
   
 2. Zakres napraw elektrycznych obejmuje:
  - remont i naprawa układów elektrycznych i oświetlenia pojazdu
   
 3. Serwis ogumienia:
  - wymiana opony / kół z wyważeniem

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


 Dostawy prasy na rok 2018
dla Straży Miejskiej w Opolu
– zakup poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy prasy dla Straży Miejskiej w Opolu na rok 2018.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Świadczenie usług psychologicznych
w Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych przez psychologa w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Wykonywanie zadań służby BHP
w Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 30.000 euro
Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Bezgotówkowy zakup paliwa
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.
– poniżej 30.000 Euro netto
Data ogłoszenia: 07.11.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych paliwa (olej napędowy ON) przy użyciu kart. W wyposażeniu Zamawiającego obecnie znajduje się  9 samochodów służbowych (9 kart + 1 karta na okaziciela) Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 590 w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej.

 • Olej napędowy ON – w ilości do 24.000  litrów.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 24.10.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 30.10.2017 r. do godz. 12:00, w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Malowanie i naprawa kanalizacji Oddziału Rejonowych
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 28.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i naprawa kanalizacji zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • Przygotowanie pomieszczeń do prac remontowych poprzez przesunięcie mebli, zabezpieczenie mebli przed zabrudzeniem
 • Malowanie ścian i sufitów zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu)
 • Naprawa kanalizacji tj. naprawa rury spustowej w łazience łącznie z syfonem kratki ściekowej
 • Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności tj. posprzątanie, przesunięcie mebli na poprzednie miejsce.
 • Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu  pod adresem Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 8 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Dostawa mebli
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 18.08.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mebli na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Najem urządzenia wielofunkcyjnego
wraz z pełną obsługą serwisową
– poniżej 30.000 euro netto
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Najem wraz z pełną obsługą serwisową urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka-drukarka-skaner). Format wydruku A4-A3, wydruk czarno-biały. Limit miesięczny 1500 stron

 • termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
 • miejsce użytkowania: Odział Rejonowych nr II w Opolu ul. Niemodlińska 9
 • warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup dwóch samochodów służbowych
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu
data ogłoszenia: 26.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 2 szt. samochodów służbowych.

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 06.04.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Straż Miejską w Opolu - 5 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i procedury zakupowej będą udzielane wyłącznie w formie pisemnej na adres: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:  min. 30 miesięcy na zestawy komputerowe oraz min. 24 miesiące na monitory LED
Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są: Cena - 100%

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2017 do godz. 12.00  w  jednej z niżej wymienionych form:

 • pisemnej na adres kupującego tj. Opole, ul. Reymonta 47B
 • w wersji elektronicznej na e-mail: marta.grzebinska@strazmiejska.opole.pl

Więcej szczegółów znajduje się na liście dokumentów.

 


Szkolenie w ramach zadania:
Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”
– poniżej 30.000 euro
data ogłoszenia: 15.03.2017 r.

 

Straż Miejska w Opolu w ramach zadania: Straż Miejska – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dot. kursu  „Bezpieczna kobieta - samoobrona dla Pań”.  
Wybrano oferenta: Ośrodek Szkoleń i Usług „ORION” – Tadeusz Chodaczek, ul. Majora Hubala 12B/50, 45-267 Opole.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

   

 

 

Lista Dokumentów :Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail