Straż Miejska Opole : Pracae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Praca

Informacje dotyczące zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronach BIP pod następującymi adresami:

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Komendanta
data zamieszczenie ogłoszenia: 2017.09.25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne, zastępowanie komendanta jednostki w zakresie określonym pełnomocnictwem, zarządzanie podległym personelem pracowniczym.

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  praca biurowa związana z zarządzaniem firmą i personelem pracowniczym, stres, duża odpowiedzialność za ludzi, praca przy komputerze (powyżej 4 godzin), wymuszona pozycja ciała. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa będzie zawarta na czas określony 6 miesięcy od dnia przyjęcia, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy komendanta”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 05.10.2017 r. do godz. 10.00 (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenie ogłoszenia: 2017.09.25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 13.10.2017 r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. płac w komórce księgowości: 3/4 etatu
data zamieszczenie ogłoszenia: 2017.07.06

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie kart zasiłków chorobowych, opiekuńczych.
 • Sporządzanie zestawienia list płac.
 • Dokonywanie rozliczeń ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON oraz innych wynikających z przepisów.
 • Sporządzanie PK list płac do ewidencji księgowej.
 • Rozliczenia pracowników z podatku dochodowego /PIT/.
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz prowadzenie rejestru w/w zaświadczeń.
 • Wydawanie zaświadczeń o dochodach RP–7 (emerytalne, rentowe i do kapitału początkowego).
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Kompletne aplikacje należy składać osobiście w Dziale Kadr  lub w sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B: albo wysłać pocztą „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. płac w komórce Księgowości” w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.  (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Straży Miejskiej. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.


 

Lista Dokumentów :

Dokumenty do pobrania

2015-08-17Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniepdf
2015-08-17Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieopendocument


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail