Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Oddział EKOe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Patrol ekologiczny prowadzony
przez Straż Miejską w Opolu 

 

Kontakt z patrolem EKO pod następującym adresem: ekopatrol@strazmiejska.opole.pl

Patrol EKO funkcjonuje w Opolu od 2004 roku, a specjalistyczny patrol ekologiczny "EKO PATROL" od 2009 roku, w skład którego wchodzą odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą następujące działania:

 • kontrole i obserwacje "dzikich wysypisk" śmieci
 • kontrole stanu sanitarno-higienicznego na posesjach i nieruchomościach
 • sprawdzanie nieruchomości pod kątem wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne, umowy i dowody płacenia za usuwanie nieczystości ciekłych
 • kontrole w zakresie spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych
 • kotrole związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów
 • prowadzi kontrole stanu czystości dróg
 • sprawdza prawidłową gospodarkę odpadami na terenie gminy Opole
 • sprawdza wypełnianie obowiązków przez właścicieli psów tj. szczepienia oraz nakazane środki ostrożności
 • prowadzi działania pod kątem legalności wycinki drzew oraz nieszczenia i uszkadzania roślinności
 • prowadzi działania mające na celu zniwelowanie wylewania nieczystości do kanalizacji deszczowej z pojazdów asenizacyjnych

We wszystkich tych działaniach współpracujemy z wydziałami Urzędu Miasta Opola, różnymi firmami oraz organizacjami:

 • WOŚiR - UM
 • WJTiGK - UM
 • WZK - UM
 • W. Zarządzania Kryzysowego  - UM
 • WGiK - UM
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nadleśnictwo - Opole
 • WIOŚR
 • Sanepid
 • Nadzór Budowlany
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Remondis oraz Zakład Komunalny
 • WOPR
 • TONZ oraz Schronisko dla Zwierząt
 • ściśle współpracujemy z policją

Do zadań patrolu EKO należy między innymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom miejsc publicznych, jak również ujawnianie sprawców takich wykroczeń. Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz nieprawidłowościach wynikających z kodeksu wykroczeń, aktów prawa miejscowego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o odpadach, ustawy o prawie ochrony środowiska, z ustawy prawie wodnnym.

Przegląd ostatnich interwencji 
z dzikich wysypisk śmieci w dużym skrócie

Patrol Eko na bieżąco monitoruje dzikie wysypiska śmieci. Często udaje się odnaleźć sprawcę lub sprawców zanieczyszczania środowiska. Wielokrotnie jednak sprawcy pozostają bezkarni, a dzikie wysypiska nie tylko psują krajobraz, ale także mają niekorzystny wpływ na stan naszego spamopoczucia oraz zdrowia.

Przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej uruchomiono tzw. zbiornice na śmieci. Do zbiornicy można przywieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje i smary, zużyte akumulatory. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 77 474 27 19.

 

  EKO INTERWENCJE - 2017 r.

 
                  

       

Teren kąpieliska przed sprzataniem                                                        Teren kąpieliska po sprzataniu

    

 

 

Malina stawy przed uporządkowaniem terenu                                 Malina stawy po uporządkowaniu terenu

      

             

 

 

Lista Galerii :

Interwencje 2017 r.

pl. Teatralny po uporządkowaniu terenupl. Teatralny przed uporządkowaniem terenuDzikie wysypisko ul. Cybisa po uporzadkowaniu terenuDzikie wysypisko ul. Cybisa

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail