Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

Lista Dokumentów :

Przepisy dotyczące odpadów i gospodarowania odpadami

2016-02-29Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachpdf
2016-02-29Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbestpdf
2016-02-29Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.pdf
2016-02-29Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.pdf
2016-02-29Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.pdf
2016-02-18 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.pdf
2016-02-17USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjipdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail