Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

 

Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawnych czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawa miejscowego czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów województwa opolskiego czytaj

 

 

 

Lista Dokumentów :

Pozostałe ustawy i rozporządzenia

2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegopdf
2016-04-12Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychpdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężnepdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcypdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcówpdf
2016-04-12USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniapdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościąpdf
2016-04-12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.pdf
2016-04-12Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.pdf
2016-04-12USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnympdf
2016-04-12USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegopdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnegopdf
2016-04-12ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeńpdf
2016-04-12OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeńpdf
2015-04-29ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcypdf
2015-04-29Rozporządzenie Ministra Administracji i C yfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączonypdf
2011-10-11Za jakie wykroczenia grozi mandat na drodze osiedlowejpdf
2009-11-21Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail