Straż Miejska Opole : Poradnik Mieszkańca --> Niewypały i niewybuchye-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY
 

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło prawie 60 lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki znajdowane na opuszczonych przez jednostki armii radzieckiej terenach. 


Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.).

Są to w szczególności:

 •    zapalniki,
 •    pociski,
 •    bomby lotnicze,
 •    naboje artyleryjskie i karabinowe,
 •    pancerzownice,
 •    granaty,
 •    miny wszelkich typów,
 •    ładunki materiałów wybuchowych,
 •    złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

   


Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając własności łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

Zaliczyć do nich można:

 •      płyny łatwopalne,
 •      zawartości butli stalowych i gaśnic,
 •      resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp. 


 Źródło: http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/ZAGROZENIA-177.html
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail