Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Profilaktykae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Działania profilaktyczne prowadzone
przez Straż Miejską w Opolu


 

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Straż Miejska w Opolu Opolu w ramach projektu przeprowadzi prelekcje dot. segregacji odpadów w przedszkolach oraz w szkołach na terenie miasta Opola. We wrześniu 2018r. w dwóch szkołach podstawowych w Opolu powstały „EkoDrużyny”. Celem utworzenia „EkoDrużyn” jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie właściwych postaw ekologicznych.

Działania związane z projektem:

Wycieczka do ECO

Spotkanie z Eko Drużyną w PSP 21 w Opolu

Wizyta Eko Drużyny z PSP 21 w Komendzie Straży Miejskiej

Wycieczka Eko Drużyn do Centrum Zagospodarowania Odpadów

Działania EkoDrużyn

Festyn - Piknik Ekologiczny

Zdjęcia z działań Eko Drużyn

Międzynarodowa Kampania Sprzątania Świata

Wycieczka Eko Drużyn do Wodociągów i Kanalizacji w Opolu

 

***

Bezpieczeństwo, obok zdrowia, zaliczamy do podstawowych praw człowieka i obywatela. Bezpieczeństwo jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji, oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim. Przez promocję bezpieczeństwa należy rozumieć proces inicjowany na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przez jednostki, społeczności, rządy oraz przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, w celu wypracowania i utrzymania stanu bezpieczeństwa. Proces ten obejmuje wszystkie wysiłki podejmowane wspólnie w celu zmodyfikowania struktur, środowiska fizycznego, społecznego, technologicznego, ekonomicznego, organizacyjnego, a także postaw i zachowań związanych z bezpieczeństwem.

 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także przed instytucjami prewencyjnymi takimi jak: Straż Miejska, Policja, Wojsko, Straż Pożarna itp.. Prelekcje prowadzone przez Straż Miejską Opole, mają za zadanie wspomagać rozwój dziecka, jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne powinno między innymi:

 • Kształtować potrzeby i umiejętność dbania o sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia i życia
 • Zapewnić opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • Ukierunkować umiejętność nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi jak również umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Stawia to przed naszą jednostką współdziałanie z gronem pedagogicznym w celu realizacji zadań mających na celu nauczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów ( koleżanek) szkolnych, nauczycieli i osób obcych.

Działania podejmowane przez Straż Miejską Opole zmierzają do wyeliminowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw oraz do wyposażenia dziecko w umiejętności :

 • Przewidywania zagrożeń
 • Unikania zagrożeń
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu

To jest konieczne, gdyż małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz nie wykształtowanie asertywnych zachowań w trudnych, niecodziennych sytuacjach powoduje, że dzieci pozostają często w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Celem niniejszego programu profilaktyczno – wychowawczego jest wprowadzenie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa przez poznanie sztuki obrony swojego zdrowia i życia, radzenia sobie w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów, które dostarcza im życie, aby rozumiały siebie oraz umiały współżyć z innymi

Program unikania zagrożeń uczy między innymi:

 • Poznania sposobów wyrażania swych potrzeb
 • Opanowania umiejętności asertywnego odmawiania mówienia NIE
 • Kształtowania postawy ograniczonego zaufania do obcych
 • Kształtowania umiejętnego proszenia o pomoc
 • Poznanie osób i instytucji życzliwych, przyjaznych, do których mogą zwracać się o pomoc

Bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji prewencyjnych (w omawianym przypadku Straż Miejska Opole) określa tematykę w następujących blokach :

1. zakres bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym:

2. Co może się zdarzyć ?

 • Na drodze
 • Na chodniku, poboczu
 • Na rowerze
 • Na torach kolejowych
 • Obcy na drodze ( prezent, propozycja przejażdżki)
 • Uwaga pies

3. Baw się bezpiecznie;

 • Plac zabaw ( hustawka, boisko, piaskownica)
 • Jezdnia
 • Piwnice i strychy
 • Wykopy i ruiny
 • Ogniska i fajerwerki

Straż Miejska w Opolu jest zaangażowana w działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program profilaktyczno wychowawczy ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Opolu z dyrektorem i pedagogiem szkolnym w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany ich postawy. Celem prowadzonych prelekcji jest:

 • Uświadomienie o zagrożeniach zarówno w szkole jak i poza nią.
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół.
 • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, których zachowania budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Zajęcia w formie prelekcji są prowadzone przez przeszkolonych w tym zakresie Strażników Miejskich, którzy prowadzą spotkania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Śródmieścia, Zaodrza i ZWM.

Dla szkół podstawowych zajęcia odbywają się w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczna droga do szkoły.
 • Bezpieczny rowerzysta (zajęcia z wykorzystaniem mobilnego miasteczka rowerowego)
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczna szkoła i dom.
 • Uwaga bezpański pies.
 • Eko duszek (problematyka dot. segregacji odpadów).
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych).
 • STOP! Cyberprzemocy (zagrożenia, które niosą  ze sobą kontakty przez internet, telefon komórkowy)
 • Nie! przemocy i cyberprzemocy (omówienie zagrożeń dot.cyberprzemcy oraz przemocy międzyrówieśniczej i innej)
 • Bezpieczne ferie zimowe

W szkołach gimnazjalnych przeprowadzone zostały działania profilaktyczne związane z edukacją młodzieży w ramach następujących programów:

 • Bądź świadomy – odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane wykroczenia.
 • Agresja – sprawcy i ich ofiary.
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol).
 • Żyj ekologicznie (problematyka dot. segregacji odpadów).
 • Bezpieczne wakacje.
 • Straż Miejska w Opolu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie.
 • Działania prewencyjne.
 • Łamanie prawa i odpowiedzialność karna.
 • STOP! Cyberprzemocy (zagrożenia, które niosą  ze sobą kontakty przez internet, telefon komórkowy).

W ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnych opolska Straż Miejska kontynuowała udział w ogólnopolskich kampaniach:

Każdego roku staramy się wprowadzić nowe bloki tematyczne dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo w ramach zadań prowadzimy szereg konkursów i festynów. Opolskie szkoły bardzo chętnie współpracują zapraszając nas do pogadanek, zespołów wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.

 

Lista Galerii :

Zdjęcia z przeprowadzonych prelekcji w 2021 r.

Bezpieczne wakacje - CegiełkaBezpieczne wakacje - CegiełkaPiknik rodzinny.Piknik rodzinny.Piknik rodzinny.
Charytatywny Rajd Rowerowy.Charytatywny Rajd Rowerowy.Bezpiecznie nad wodą.Bezpiecznie nad wodą.

więcej zdjęć >>


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail