Straż Miejska Opole : Podstawy Prawne --> Monitoringe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO
  Monitoring
  Regulamin

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


MONITORING WIZYJNY- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz art. 22  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że:


Kamery monitoringu wizyjnego znajdują się na terenie miasta Opola w  następujących lokalizacjach:
Rynek 10, Rynek 24, Ratusz, pl. Wolności 8, ul. Krakowska 39, ul. Minorytów 4, ul. Powolnego 2, ul. Korfantego 1, ul. Barlickiego, Stawek Barlickiego, ul. Piastowska 14, ul. Kolegiacka, pl. Św. Sebastiana 2, ul. Szpitalna 13-15, ul. Krakowska 9, Mały Rynek 21, ul. Havla 18, ul. Oświęcimska 19, pl. Kopernika 1, ul. Ozimska 23, ul. Mickiewicza 1, wyspa Bolko Restauracja LABA, wyspa Bolko wejście do ZOO, wyspa Bolko Zielony Most plac zabaw, wyspa Bolko Most wjazd od ul. Krapkowickiej, wyspa Bolko Parking, ul. Jana Bytnara Rudego 13, ul. Grota-Roweckiego 12A, ul. Jana Bytnara Rudego 3C, ul. Batalionów Parasol 21, ul. Pużaka Pętla Autobusowa, Park osiedle Armii Krajowej, ul. Batalionu "Zośka" 7, ul. Chabrów 6, ul. Chabrów 52, ul. Chabrów 117, ul. Sieradzka 5, Park Sensoryczny, pl. Piłsudskiego 7, ul. Popiełuszki 19, ul. Oświęcimska 88, Kąpielisko Bolko.
 

Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest Komendant Straży Miejskiej w Opolu ul. Wł. Reymonta 47b, 45-072 Opole.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie pracodawcy lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@strazmiejska.opole.pl lub telefonicznie (77) 4025100.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, art. 10 i art. 10a ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską). Informujemy również, że  Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega jedynie obraz bez dźwięku oraz, że system monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 4. Pani/Pana dane osobowe tj. nagranie zawierające wizerunek zarejestrowany przez monitoring będzie przechowywane przez okres  30 dni od dnia nagrania, a po upływie tego okresu zapis jest usuwany. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (wizerunek zarejestrowany przez monitoring) mogą zostać wyłącznie uprawnione podmioty publiczne  na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać   na prawa i wolności innych osób,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jedynie w przypadkach podanych w art. 17 oraz 18 RODO przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość  skorzystania   z tego prawa,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy prawa.
 7. Powyższe prawa nie przysługują zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w sytuacji, jeżeli mogłoby to powodować:
  • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych
  • podstaw funkcjonowania państwa;
  • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail