Straż Miejska Opole : Podstawy Prawne --> Regulamine-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO
  Monitoring
  Regulamin

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Regulamin Funkcjonowania Monitoringu

Wizyjnego na terenie Miasta Opola


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 


1. Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Miasta Opola zwanego także dalej "monitoringiem" jest Komendant Straży Miejskiej w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Reymonta 47b.
2. Prowadzenie obserwacji odbywa się zdalnie w budynku Straży Miejskiej w Opolu, który znajduje się przy ul. Reymonta 47b w Opolu.
3. Obserwacja i rejestracja zdarzeń, prowadzona jest również w sposób bezpośredni w miejscu zdarzenia poprzez wykorzystanie kamer nasobnych umieszczanych na mundurze strażnika miejskiego.
3. Operatorami monitoringu miejskiego są upoważnieni strażnicy miejscy zatrudnieni w  Straży Miejskiej w Opolu, oraz inne osoby do tego celu upoważnione przez administratora.
4. Organizacją pracy na stanowisku operatora monitoringu kieruje Kierownik referatu Dyżurnych w Straży Miejskiej w Opolu.
5. Operator monitoringu z przeprowadzonych obserwacji i stwierdzonych wykroczeń dokonuje adnotacji w „Rejestrze zdarzeń zarejestrowanych przez  Monitoring Wizyjny na terenie Miasta Opola” .
6. Rejestracji i zapisaniu materiału podlega tylko obraz, bez dźwięku.
7. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, które znajdują się w monitorowanej przestrzeni.
8. Monitoring Wizyjny Miasta Opole funkcjonuje całodobowo.
9. Zarejestrowane nagrania z kamer przechowywane są przez administratora przez okres 30 dni po tym czasie nagrania zostają automatycznie nadpisane.
 


§ 2


CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO

 


 1. Celem wykorzystania Monitoringu Wizyjnego na terenie Miasta Opola jest:
a)  przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
b)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
c) utrwalanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2. Sposób wykorzystywania informacji uzyskanych w toku obserwacji oraz zarejestrowanych obrazów zdarzeń  określony jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).
3.Obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności ludzkiej oraz uwzględnia przestrzeganie i ochronę praw człowieka.
 


§ 3


ZASADY UDOSTĘPNIANIA NAGRAŃ

 


1. Na wniosek uprawnionych organów i instytucji państwowych (np. policji, sądów, prokuratury itp.) administrator monitoringu zabezpiecza nagrania z kamer, które zarejestrowały zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, przypadki niszczenia i kradzieży mienia dla celów dowodowych w prowadzonych postępowaniach.
2. Dane pozyskane z monitoringu można udostępnić uprawnionym organom i instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie postępowań tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. Udostępniane dane zapisuje się na elektronicznych nośnikach informacji i wydaje się za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
3. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z Monitoringu Wizyjnego na terenie Miasta Opola”
4. Zarejestrowane nagrania z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu  w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 


§ 4


REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 


1. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony tablicami informacyjnymi z piktogramem kamery oraz wskazaniem administratora danych osobowych (nagrań z kamer) i celu w jakim jest prowadzony monitoring.
2. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych ( nagrań z kamer) zawierająca informację m. in. odnośnie przysługujących praw osobą fizycznym, których dane dotyczą znajduje się na stronie głównej strony internetowej www.strazmiejska.opole.pl. w zakładce monitoring wizyjny -obowiązek informacyjny.
4. Wykaz kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanych na terenie miasta Opola znajduje się na stronie internetowej www.strazmiejska.opole.pl w zakładce Nasze Działania- monitoring.
 


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail