Straż Miejska Opole : Pracae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Praca

Informacje dotyczące zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronach BIP pod następującymi adresami:

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.06.23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 16.08.2022r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.05.12

Wymagania niezbędne:

 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada dokument potwierdzający co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych .
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel, programów finansowo-księgowych.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 - 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych i podpisanych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”, należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B lub wysłać pocztą w terminie do dnia 23.05.2022r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko inspektora w komórce księgowości
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022.04.28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Pełna znajomośc przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska.
 • Ewidencjonowanie dowodów księgowych.
 • Przygotowanie, kompletowanie i segregacja dowodów księgowych.
 • Księgowanie dowodów księgowych.
 • Bieżąca analiza zapisów na kontach księgowych.
 • Rozpracowanie wyciągów bankowych.
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przelewów.
 • Uzgadnianie stanu kont bankowych.
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Sporządzanie zestawień ksiąg rachunkowych.
 • Weryfikacja sald kont rozrachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Pełnienie zastępstwa za główną księgową, w razie jej nieobecności.
 • Pełnienie zastępstwa za pracownika do spraw płac, w razie jego nieobecności.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwum.
 • Wykonanie innych czynności, zleconych przez przełożonego.

Warunki pracy:
Praca w budynku Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca zgodnie z wymiarem pełnego etatu w godz. 7.00 - 15.00, praca w zespole.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych i podpisanych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego”, należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B lub wysłać pocztą w terminie do dnia 10.05.2022r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.

 


Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza rekrutację na stanowisko
operatora monitoringu wizyjnego Miasta Opola
data zamieszczenia ogłoszenia: 2021.03.18

ogłoszenie nieaktualne

 

Praca w budynku przy ul. Reymonta 47B - budynek Straży Miejskiej. Praca w podstawowym systemie czasu pracy do 8h, w rozkładzie trzyzmianowym, we wszystkie dni tygodnia, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko operatora monitoringu wizyjnego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 08.04.2021r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.

 


 

Lista Dokumentów :

Wyniki przeprowadzonych naborów

2022-06-13Wyniki naboru z dn. 12.05.2022 r. na stanowisko głównego księgowego - 20220613pdf
2022-06-06 Wyniki naboru z dn. 28.04.2022 r. na stanowisko inspektora w komórce księgowości - 20220523pdf
2022-03-01Wyniki naboru z dn. 24.01.2022 r. na stanowisko strażników miejskich - 20220301pdf
2022-01-13Wyniki naboru z dn. 05.11.2021 r. na stanowisko strażników miejskich - 20220113pdf
2021-05-10 Wyniki naboru z dn. 18.03.2021 r. na stanowisko strażników miejskich - 20210507pdf
2021-02-19Wyniki naboru z dn. 20.01.2021 r. na stanowisko strażników miejskich - 20210219pdf
2020-02-24Wyniki naboru z dn. 20.01.2020 r. na stanowisko strażników miejskich - 20200224pdf
2020-01-20Wyniki naboru z dn. 15.11.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20200117pdf
2019-08-28Wyniki naboru z dn. 19.06.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20190828pdf
2019-06-19Wyniki naboru z dn. 15.04.2019 r. na stanowisko strażników miejskich - 20190619pdf
2017-09-07Wyniki naboru z dn. 21.08.2017 r. na stanowisko zastępcy komendanta - 20170907pdf
2017-09-07Wyniki naboru z dn. 06.07.2017 r. na stanowisko Inspektor ds. płac w komórce księgowości - 20170907pdf
2017-06-22Unieważnienie naboru z dn. 30.05.2017 r. na stanowisko Inspektor ds. płac w komórce księgowości - 20170622pdf
2017-06-22Wyniki naboru z dn. 21.04.2017 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170622pdf
2017-04-23Wyniki naboru z dn. 17.02.2017 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170421pdf
2017-02-20Wyniki naboru z dn. 30.12.2016 r. na stanowisko strażników miejskich - 20170217pdf
2016-04-01Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. płac w komórce księgowości 1/2 etatu z dn. 14.03.2016 r.pdf
2015-11-05Wynik przeprowadzonych naborów na stanowisko strażnika miejskiego z dnia 17.08.2015pdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail